ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА КАМПАНИЯ „ПЛАЩАЙ БИТОВИ СМЕТКИ В RILLA БЕЗ ТАКСИ“

ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА

00:00 ч. на 01.07.2022 г. и до 23:59 ч. на 31.08.2022 година

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Кампанията „ПЛАЩАЙ БИТОВИ СМЕТКИ В RILLA БЕЗ ТАКСИ” е „Ейприл Сървисиз“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 205969592, със седалище и адрес на управлениегр. София, бул. Дж. Неру № 28, „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, („Организатор“). Организаторът е собственик на платформата Rilla, с електронна страница: https://rilla.one, която предлага на своите клиенти възможността да ползват мобилно приложение, в което могат да управляват парите си лесно и удобно.

1.2. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на Организатора https://rilla.one/bg/usloviq-tombola-bitovi-smetki/  

1.3. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата https://rilla.one/bg/usloviq-tombola-bitovi-smetki/

1.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си https://rilla.one/bg/usloviq-tombola-bitovi-smetki/, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 1. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.07.2022 г. и до 23:59 ч. на 31.08.2022 година.

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България.

2.3. В периода на Кампанията, посочен в т.2.1. по-горе, потребителите, които заплащат битови сметки чрез Платформа Rilla не дължат и няма да им бъде начислявана такса от 0.20 (двадесет стотинки) за всяко извършено плащане, която е принципно дължима и се начислява, съгласно публичната Тарифа на Платформа Rilla – Плащане на битови сметки. Актуална тарифата на Rilla е обявена на интернет страницата на Организатора https://rilla.one/bg/documents/tariff/.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

3.1. Право на участие в КАМПАНИЯТА придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което:

 • е изтеглило и инсталирало мобилно приложение Rilla;
 • преминало e през стъпките за регистрация и същата е успешно завършена
 • платило е най-малко 1 /една/ битова сметка през Приложение Rilla в периода от 00:00 ч. на 01.07.2022 г. до 23:59 часа на 31.07.2022 г. или от 00:00 часа на 01.08.2022 г. до 23:59 ч. на 31.08.2022 г.

Лицето, придобило право на участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

3.2. Повече информация за мобилното приложение “Rilla“ можете да намерите на Интернет – страница: https://rilla.one, както и на телефон 070020240 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

3.3. При успешна регистрация и изпълнение на условията на КАМПАНИЯТА, посочени в т. 3.1., по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. Всеки Участник има право да се откаже от  участие в КАМПАНИЯТА чрез изрично волеизявление, представено на телефон 070020240 или на имейл адрес: support@rilla.one, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

3.4. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при регистрация в мобилното приложение Rilla.

3.5. В КАМПАНИЯТА нямат право да участват служители на „Ейприл Сървисиз“ ООД и „Ейприл Файнанс“ ЕАД .

3.6. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в КАМПАНИЯТА, и се включи в нея по начина и механизма, описани по-долу в Условията, декларира, че се е запознал с Условията за участие в Кампанията, съгласен е с тях и ги приема с регистрирацията на мобилното приложение Rilla и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

3.7. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

 1. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Наградите, осигурени от Организатора на КАМПАНИЯТА са общо 30 /тридесет/ на брой и представляват:

– 10 /десет/ бр. брандирани плажни чанти;

– 10 /десет/ бр. брандирани външни зарядни;

– 10 /десет/ бр. брандирани плажни кърпи;

Наградите ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством две тегления, които ще се проведат на 08.08.2022 г. и на 08.09.2022 г. На всяко теглене Организаторът ще раздаде по 5 /пет/ награди от всеки вид, т.е. общата бройка на раздадените награди на всяко теглене ще бъде 15 броя или 30 броя общо за двете тегления.

4.1.1. Участникът следва да плати най-малко 1 /една/ битова сметка през Приложение Rilla в периодите, посочени по-долу, което му дава право да участва в тегленето на награда за съответния период, а именно:

 • За периода от 00:00 ч. на 01.07.2022 г. до 23:59 на 31.07.2022 г., тегленето на 15 бр. награди ще се извърши на 08.08.2022 г.;
 • За периода от 00:00 ч. на 01.08.2022 г. до 23:59 на 31.08.2022 г., тегленето на 15 бр/ награди ще се извърши на 08.09.2022 г.;

4.1.2. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата КАМПАНИЯ награди.

4.1.3. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

4.2. Печелившите от тегленето за наградите по т. 4.1. ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Имената на печелившите ще бъдат публикувани в деня следващ деня на тегленето, в който са изтеглени, на Фейсбук страницата на Организатора: https://www.facebook.com/rilla.finance На Фейсбук страницата ще бъдат публикувани единствено първите букви от името и фамилията на печелившия. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително уведомени чрез електронно съобщение на имейл адрес, посочен при регистрация в приложението Rillа и в случай че не предоставят адрес за доставка в срок от 3 (три) календарни дни в отговор на електронното съобщение съгл. т. 4.3 по-долу, ще бъдат потърсени по телефон, посочен при регистрация в приложението Rilla, от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда и посочат адрес за доставка.

4.3. Печелившите Участници могат да получат своите награди в срок до 20.09.2022 г. Печелившите участници следва да посочат адрес за доставка чрез куриер при получаване на имейл или телефонното обаждане от служители на Организатора, с което са уведомени за спечелената награда. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на Организатора.

4.3.1. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на документ за самоличност.

4.3.2. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат разписка/ товарителница на куриера, в която е посочен вида на спечелена награда..

4.3.3. В случай че печелившият Участник не посочи адрес за доставка чрез куриер при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда или служители на Дружеството не успеят да се свържат с печелившия Участник, и същият не потърси до 15.09.2022 г. наградата си, той губи правото си да я получи. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.

4.3.4. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившия Участник. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни при регистрация в мобилно приложение Rilla, Наградата не се връчва.

4.3.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

4.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга равностойност.

4.5. Всеки участник, отговарящ на условията за участие в КАМПАНИЯТА, може да получи само една от посочените награди за целия период на КАМПАНИЯТА и само по посочения в т.4.1. по-горе начин.

4.6. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите Участници.

4.7. Връчването на Наградата от КАМПАНИЯТА може да бъде и публично събитие. С подписването на изрична декларация участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на КАМПАНИЯТА без заплащане на хонорар.

 1. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на КАМПАНИЯТА на Интернет страницата на Дружеството на адрес https://rilla.one/bg/usloviq-tombola-bitovi-smetki/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 1. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

6.1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в КАМПАНИЯТА при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

7.2. С участието си в КАМПАНИЯТА и със запознаване с настоящите Условия, всички участници в КАМПАНИЯТА са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://rilla.one, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

7.3. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с изрично волеизявление чрез посочените в Политиката и настоящите Условия канали, което прекратява последващото обработване на личните му данни за конкретната цел.

7.4. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни, с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@rilla.one.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел 5 Публичност на КАМПАНИЯТА, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата КАМПАНИЯ, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел 5 Публичност на КАМПАНИЯТА.

9.2. Всеки участник в КАМПАНИЯТА може да позвъни на номер 070020240 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) в работен ден между 8:30 ч. и 17:30 ч., където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с КАМПАНИЯТА.

9.3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния български съд.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

 • App Store
 • Google Play
 • AppGallery

Изтегли и се регистрирай