Видна политическа личност 

Какво означава видна политическа личност и защо задавате този въпрос? 

Видни политически личности са лица, които изпълняват някоя от следните важни обществени функции. Задаваме този въпрос, защото според Закона за мерките срещу изпиране на пари всички финансови институции трябва да знаят дали предоставят тези услуги на видни политически личности или на техни близки и свързани лица. Ето и пълният списък: 

 • държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; 
 • членове на парламенти или на други законодателни органи; 
 • членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; 
 • членове на сметна палата; 
 • членове на управителни органи на централни банки; 
 • посланици и управляващи дипломатически мисии; 
 • висши офицери от въоръжените сили; 
 • членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; 
 • кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; 
 • членове на управителните органи на политически партии; 
 • ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. 

Кои лица са свързани с видни политически личности? 

Свързани лица с видни политически личности са: 

 • съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 
 • деца на видни политически личности и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 
 • родители и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 
 • брат/сестра и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 
 • всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик съвместно с видна политическа личност на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с видни политически личности; 
 • всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на видна политическа личност. 

Как да разбера дали съм свързан с видна политическа личност? 

Можеш да отбележиш, че си свързан с видна политическа личност, ако има такава сред твоите най-близки роднини – родители, съпрузи (партньори), деца, братя и сестри и техните съпрузи (партньори). Ако имаш колебания, можеш да се свържеш с нас, а ние ще ти дадем разяснения. В тези случаи наши специалисти могат да се свържат с теб за допълнителна информация, а ти ще получиш обратна връзка. 

Информацията дали съм видна политическа личност или съм свързан с такава личност за каква цел се предоставя? 

Задаваме ти този въпрос, защото спазваме изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

В тези случаи наши специалисти могат да се свържат с теб за допълнителна информация, а ти ще получиш обратна връзка. 

Politically Exposed Person

What does ‘politically exposed person’ mean and why do you ask this question?   
Politically exposed persons are individuals who perform any of the following important public functions. We ask this question because, according to the Anti-Money Laundering Act, all financial institutions need to know whether they provide these services to prominent political figures or to their relatives and associates. Here is the full list:  
 

 • heads of state, heads of government, ministers and deputy ministers or assistant ministers;   
 • members of parliaments or other legislative bodies;   
 • members of constitutional courts, supreme courts or other supreme bodies of the judiciary, whose decisions are not subject to subsequent appeal except in exceptional circumstances;   
 • members of the Court of Auditors;   
 • members of central bank governing bodies;   
 • ambassadors and heads of diplomatic missions;   
 • senior officers of the armed forces;   
 • members of administrative, management or supervisory bodies of state enterprises and companies with sole owner – the state;   
 • mayors and deputy mayors of municipalities, mayors and deputy mayors of regions and chairmen of municipal councils;   
 • members of the governing bodies of political parties;   
 • heads and deputy heads of international organizations, members of management or supervisory bodies in international organizations or persons performing an equivalent function in such organizations.  

Which people are associated with politically exposed persons?   
Related parties with prominent political figures are:  
 

 • spouses or persons living in de facto cohabitation;   
 • children of prominent political figures and their spouses or persons with whom they live in de facto cohabitation on a marital basis;  
 • parents and their spouses or persons with whom they live in de facto cohabitation on a marital basis;  
 • brother / sister and their spouses or persons with whom they live in de facto cohabitation on a marital basis;   
 • any natural person who is known to be the beneficial owner jointly with a prominent political figure of a legal entity or other legal entity or is in other close commercial, professional or other business relationships with prominent political figures;   
 • any natural person who is the sole owner or beneficial owner of a legal person or other legal entity known to have been created for the benefit of a prominent political figure.  

How do I know if I am connected to a politically exposed person?   
You may mark that you are associated with a politically exposed person, if there is any such person among your closest relatives – parents, spouses (partners), children, siblings and their spouses (partners). If you are hesitant, you can contact us, and we will give you a detailed explanation. In these cases, our specialists can contact you for more information, and you will receive feedback.   

What is the purpose of providing information whether I am a politically exposed person or related to such?  

We are asking you this question because we are complying with the requirements of the Anti-Money Laundering Act. In these cases, our specialists can contact you for more information, and you will receive feedback. 

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

 • App Store
 • Google Play
 • AppGallery

Изтегли и се регистрирай