Условия за ползване

Изтегли като PDF

1. Какво е платформата Rilla и кой я оперира

1.1. Този документ урежда отношенията за ползване на електронна платформа Rilla между нас – Ейприл Сървисиз ООД, с ЕИК 205969592, със седалище и адрес на управление в: гр. София, п.к. 1324, бул. Джавахарлал Неру № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46, наричано „ние“ или „нас“ и ползвателите на платформата, наричани „Клиент“, „Вие“ или „Вас“.

1.2. Платформата Rilla представлява технологично решение за интеграция на разнообразни финансови услуги и продукти на едно място по удобен за клиентите и интуитивен начин. Платформата и нейните функционалности са достъпни чрез мобилно приложение за смарт устройства Rilla 

1.3. Регистрацията на платформата Rilla Ви дава информация за и достъп до различните финансови услуги, които се предлагат от нашите партньори и са интегрирани в нея, като за ползването им има допълнителни изисквания, на които трябва да отговорите и те са подчинени на други условия. Ние сме единствено оператор на платформата Rilla и обезпечаваме технологично гладкото функциониране на ФинТех екосистемата Rilla и комуникацията между Вас и доставчиците на финансови услуги, интегрирани в Rilla.

1.4. За избягване на съмнения, ние не предоставяме каквито и да е финансови услуги и настоящите Условия не представляват рамков договор по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2366, договор за извършване на инвестиция, предложение за кредит или за получаване на друга финансова услуга. Настоящите условия регламентират единствено изискванията за регистрация на потребителски акаунт на платформата Rilla, допустимото ѝ ползване и защитата на данните. За всяка от финансовите услуги на платформата Rilla следва да приемате допълнително съответните ѝ условия и да встъпите в договорни отношения с доставчика, който я предлага.

1.5. С приемането на настоящите Условия за ползване, Вие се съгласявате с Рамковия договор за платежни услуги, публикуван в уебсайта и достъпен на този линк: https://rilla.one/bg/documents/frame-contract  

2. Регистрация на платформата Rilla

2.1. (Изм. и доп. на 20.01.2022 г.) За да може да регистрирате потребителски профил на платформата Rilla, Вие трябва да сте дееспособно лице, да имате навършени 18 години, да сте гражданин на Република България, да разполагате с адрес за електронна поща и валиден телефонен номер. Потребителският профил е личен и непрехвърлим и не е допустимо да регистрирате профил от името или за сметка на трето лице.

2.2. За регистрация на потребителски профил е нужно да следвате описаните стъпки за регистрация на платформата Rilla чрез мобилното приложение Rilla. В процеса на регистрация сте длъжни да посочвате вярна и актуална информация, както и да поддържате съответната информация актуална през целия период на ползване на платформата.

2.3. В случай, че от представената информация преценим, че не отговаряте на изискванията за регистрация на потребителски профил, ние ще откажем регистрацията. Ние си запазваме правото да използваме технически средства за проверка на верността на предоставената информация. Ние може да ангажираме услуги и технологии на трети лица за верификация на всички предоставени ни данни, за което с представянето им Вие давате своето изрично съгласие. При установяване на неточност на информацията или несъвместимост с изискванията по т. 2.1 можем да ограничим достъпа Ви до профила или да го закрием служебно по всяко време без предупреждение и без да носим каквато и да е отговорност за вреди, които може да претърпите в резултат на това.

2.4. За завършване на регистрацията на Вашия профил е нужно да потвърдите своя адрес за електронна поща и мобилен телефонен номер. С потвърждението на Вашите данни, отбелязване на чекбокса и натискане на бутона „Продължи“ до линк със съдържанието на настоящите Условия и Политиката за поверителност, Вие давате своето съгласие и приемате да сте правно обвързан от тези документи във формата на електронен документ, валидно подписан от Вас.

2.5. Всички условия и документи, свързани с ползването на платформата са достъпни на дълготраен носител в клиентския Ви профил в актуалната си редакция, както и във всички приложими за Вас предходни редакции с посочване на периода на валидност и могат да изтеглени във форма за печат или запис на Ваше устройство.

2.6. С успешната регистрация на платформата Rilla Вие получавате достъп до информация за предлаганите на нея финансови услуги, както и възможност за заявка за активиране на избраните от Вас, за което е нужно да изпълните съответните допълнителни изисквания.

2.7. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Ние имаме право по всяко време и по своя преценка да променяме както дизайна на Платформата, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в него, с цел неговото актуализиране и усъвършенстване. Ние предоставяме на Клиентите на Платформата достъп до и възможност за сваляне и ползване на актуалните версии на Платформата.

2.8. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Платформата е собственост на Ейприл Сървисиз ООД. Всички права върху Платформата остават собственост на Ейприл Сървисиз ООД и Клиентът не получава каквито и да са права върху нея, освен правата, изрично предоставени и описани в тези Общи условия. Вие нямате право да копирате или променяте Платформата по какъвто и да е начин или да предоставяте ползването му на трети лица, освен ако такава възможност не е предвидена в тези Общи условия.

2.9. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Платформата е достъпна и може да бъде ползвана само с определен вид крайни устройства – смартфони, таблети и музикални плейъри, работещи с операционна система iOS 14.0 и следващи или Android 7.0 и следващи. Преди да инсталирате Платформата следва да проверите дали Вашето устройство е съвместимо с него;

2.10. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) По силата на тези Общи условия предоставяме на Клиента, който се е съгласил с Общите условия, неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Платформата на определено крайно устройство. С оглед избягване на всякакво съмнение: (а) Платформата е предназначена единствено за лична употреба и само за използване чрез крайното устройство, на което е свалено; (б) Платформата съдържа услуги свързани със задължение за плащане към трети лица.

2.11. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) За да ползвате Платформата следва да имате достъп на Вашето устройство до Интернет чрез мобилна мрежа посредством технология 3G (UMTS) и/или 4G (LTE), и/или 5G, и/или чрез Wi-fi мрежа;

2.12. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Платформата е безплатна, но трябва да имате предвид, че трафикът при изтеглянето й през мобилната мрежа се заплаща съгласно тарифния Ви план.

3. Достъпни финансови продукти

3.1. Лицензирани да ползват платформата Rilla и да предлагат своите финансови продукти на нея са различни компании, които са наши партньори, до които потвърждаването на потребителски профил Ви дава достъп. Вие може да активирате различни услуги по Ваш избор, като встъпите в договор със съответния им доставчик чрез платформата Rilla.

3.2. Ние постоянно работим за подобряване на платформата Rilla и разширяването на нейните възможности, а нашите партньори развиват и подобряват своите услуги. По тази причина информацията за партньорите и услугите подлежи на текуща актуализация, за което при желание от Ваша страна ще Ви изпращаме уведомления. Детайлите за всяка конкретна финансова услуга ще намерите в съответните ѝ актуални условия. Най-общо, на платформата Rilla ще имате достъп до следните финансови продукти:

3.2.1. Платежни услуги: чрез нашата платформа Вие може да ползвате богата палитра от модерни, удобни и функционални услуги за извършване на разплащания, в това число: да откривате платежни сметки в различни валути, да получавате и извършвате плащания чрез платежните си сметки, да ги свързвате с физически и дигитални картови платежни инструменти, с които да извършвате сигурни и удобни плащания в магазини на търговци, както и онлайн.

3.2.2. Инвестиции: чрез платформата ни получавате удобен и бърз достъп до инвестиционни продукти, чрез които можете да реализирате висока доходност от средствата за времето, в което не са Ви нужни за извършване на разплащания.

3.2.3. Финансиране: чрез платформата ни имате възможност за ползване на кредитни продукти за краткосрочните си или дългосрочни нужди, с лесен и интуитивен процес по кандидатстване и оценка, незабавно получаване на средствата в платформата и при ползване на оптимални за Вашето състояние лихвени условия.

За избягване на съмнение, общо описаните тук услуги са предмет на поетапна разработка и разширяване на техните функционалности и възможността да бъдат ползвани те и при условие, че същите са активирани от съответните им доставчици и наши партньори и изпълнение от Ваша страна на всички техни допълнителни условия за ползване на съответната услуга, в това число, но не само, верификация на самоличност, на финансово състояние, произход на средства и други подобни.

4. Обработка и защита на данни

Оптималното функциониране на платформата Rilla изисква споделяне на данни и информация между нас и партньорите ни, които предлагат своите продукти на нея. Ние Ви гарантираме най-висока степен на защита на всички данни и обработката им в съответствие с действащото законодателство. Всички аспекти на обработката, съхранението, защитата и споделянето на данни са детайлно уредени в нашата Политика за поверителност, която е неразривна част от условията за ползване на платформата Rilla.

5. Комуникация и език

5.1. Информацията на Платформата, както и всички условия и правни документи са предоставени по леснодостъпен начин на български език, като с развитието на платформата ще бъде достъпна и на други езици. Ние ще комуникираме с Вас на някой от поддържаните на платформата езици по Ваш избор, като при липса на избор ще комуникираме на официалния език на държавата Ви по местоживеене, а ако той не е сред поддържаните на платформата езици ще комуникираме с Вас на английски.

5.2. Вие може да се свързвате с нас на платформата Rilla на посочените на сайта ни адреси за електронна поща, формуляри за връзка, както и други поддържани комуникационни канали (напр. съпорт чатове, контактен център и други подобни).

5.3. Ние ще Ви изпращаме известия, свързани с функционирането на платформата и изменения в правната рамка за ползването ѝ на посочения от Вас адрес за електронна поща, с пуш нотификация, с текстово съобщение до Вашия телефон, както и ще ги публикуваме в потребителския Ви профил, за което с приемането на настоящите условия давате своето неотменимо съгласие. Така получени съобщения се считат получени от Вас на датата, на която са изпратени, за целите на изчисляване на срокове, които се съдържат в тях.

5.4.  Съобщения, които касаят развитието на платформата и имат маркетингов характер ще Ви бъдат изпращани при изрично съгласие от Ваша страна за това, като те могат да бъдат изпращани освен по някой от посочените в т. 5.3 начини и чрез пуш нотификации на мобилното приложение или по други подходящи начини.

6. Промени в условията

6.1. Ние си запазваме правото да променяме настоящите Условия едностранно по наша свободна преценка, освен ако това е ограничено от специални изисквания за промяната им по действащото законодателство. Ние ще Ви информираме за тези промени по реда на т. 5.3., като ще Ви предоставим информация за конкретните изменения, срок, от който влизат в сила, както и пълна актуална редакция на условията.

6.2. Изменените Условия се считат за приети от Вас след първото вписване в потребителския Ви профил и потвърждаването на чекбокс за приемането им, както и в случай, че не се впишете в профила си от датата на уведомлението, до датата на влизане в сила на измененията, посочени в него. В случай, че не сте съгласни с изменението, Вие може да закриете потребителския си профил по реда и при условията на т. 7, без да дължите каквито и да е разноски или наказателни такси за това.

6.3. В случай, че нормативни изисквания наложат промяна в Условията, те се считат за съответно променени от датата на влизане в сила на тези изисквания, за което ние отново ще Ви уведомим по реда на т. 5.3.

7. Закриване на потребителски профил

7.1. Ние можем да ограничим достъпа Ви до платформата Rilla и да замразим или закрием профила Ви в случаите на регистрация с невярна информация съгласно т. 2.3 по-горе, както и в случай, че използвате платформата или която и да е от предлаганите на нея услуги за незаконни цели, включително и по искане на някой от партньорите при използване на услугите им с незаконна цел. Такова закриване е с незабавен ефект, като може да Ви информираме за причините за това по реда на т. 5.3. и не носим никаква отговорност за претърпени от Вас вреди в резултат на това.

7.2. Вие може да прекратите ползването си на платформата Rilla по всяко време, без каквито и да е такси и разноски, чрез отправено до нас съгласно т.5.2.  искане за закриване на профила си, ако са изпълнени следните условия:

7.2.1. В случай, че имате активирани услуги, следва първо да ги прекратите по съответния ред за това, вкл. да върнете предоставени Ви платежни инструменти (в случай че са Ви предоставени платежни инструменти на физически носител) и да погасите задълженията си, ако имате такива. Условие за дезактивиране на профила Ви е липсата на каквито и да е активни услуги на нея; и

7.2.2. Да погасите всички свои задължения към нашите партньори и нас, ако имате такива. В случай, че имате вземане към някой от нашите партньори и задължение към друг, с подаването на искане за закриване на профила си давате изрично съгласие за извършване на прихващане между вземането и задължението, за което ще получите информация от съответните ни партньори.

7.3. Потребителския профил и услугите на платформата Rilla са свързани с личността и не могат да се наследяват или прехвърлят по каквато и да е форма. В случай на смърт, ние ще блокираме профила незабавно след получаване на информация за това, а произтичащите от ползването на платформата права и задължения се уреждат с наследниците на починалото лице по установения в приложимото право ред.

8. Отговорности

8.1. Ние осъществяваме техническо обезпечаване на платформата Rilla и носим отговорност за надлежното съхраняване и защита на данните, които ни предоставяте. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди в резултат на временна недостъпност на платформата поради технически причини, инциденти или извънредни обстоятелства, извън нашия контрол.

8.2. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Вашето крайно устройство следва да отговаря на изискванията за съвместимост, посочени по-горе, както и на системните изисквания за инсталиране и използване на Платформата, в това число за получаване на актуализации и/или настройки през определени периоди от време, за да продължите да използвате Платформата. Ейприл Сървизис ООД не гарантира и не носи каквато и да е отговорност за работоспособността на крайното устройство, използвано за достъп до функциите на Платформата.

8.3. Ние не сме страна и не носим каквато и да е отговорност спрямо Вас за взаимоотношенията Ви по ползване на финансови услуги на нашите партньори и всякакви претенции от такова естество следва да уреждате директно със съответния доставчик на услугата по реда, описан в условията за ползването ѝ.

8.4. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) За да използвате Платформата е необходимо да отговаряте на предварителните изисквания, в това число: да имате съвместимо крайно устройство, активиран мобилен интернет или достъп до Wi-fi мрежа, свалено приложение чрез интернет. Съответно, Ейприл Сървисиз ООД не отговаря при невъзможност да инсталирате или ползвате Платформата поради това, че не са изпълнени предварителните изисквания.

8.5. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Ейприл Сървисиз ООД се ангажира, при предоставяне на достъп до Платформата и неговите функционалности, да действа с грижата на добър търговец. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, с приемането на тези Общи условия Вие се съгласява, че:

8.5.1. Ейприл Сървисиз ООД не гарантира, че Платформата ще е без недостатъци; и

8.5.2. Работоспособността на Платформата и нейното ползване зависи и от:

(а) наличието на подходящо крайно устройство у Клиента, който желае да ползва Приложението Rilla, отговарящо на посочените изисквания;

(б) наличието на покритие на Интернет-свързаност в съответния район, в който се ползва Приложението Rilla;

8.6. (Нов, считано от 20.01.2022 г.) Възможно е понякога достъпът до Платформата и до информацията и услугите, предлагани чрез нея, да бъде временно ограничен поради технически проблеми и форсмажорни обстоятелства, които не са под влиянието на Ейприл Сървисиз ООД.

9. Разрешаване на спорове и приложимо право

9.1. Отношенията между нас във връзка с ползването на платформата Rilla и настоящите условия се подчиняват на правото на Република България.

9.2. В случай на проблем или несъгласие с операция на платформата, може да изпращате своите оплаквания и искания по електронна поща на адрес: complaint@rilla.one, като ние ще Ви отговорим в срок от десет работни дни.

9.3. В случай, че не получите удовлетворителен отговор или отговор в срок от десет работни дни, може да отнесете случая за разглеждане от Комисията за защита на потребителите, на адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4А, 1000 Център, София, да сезирате помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите, когато са нарушени правата Ви и законните интереси, както и да отнесете спора за решаване посредством Платформата за разрешаване на потребителски спорове на ec.europa.eu/consumers/odr.

9.4. За оплаквания и спорове, които не могат да бъдат решени реда на т. 9.2.-9.3, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на родово компетентния съд в България.

Настоящите Общи условия са актуализирани за последен път на 20.01.2022 г.

Изтегли и се регистрирай

Download and sign up

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

Изтегли и се регистрирай